INNEHÅLL:


•    Introduktion
•    Förutsättningar
•    Frösådd och Plantskolning
•    Utplantering, Odling och Gödning
•    Tiuvskott och Blomtoppning
•    Insekt och Växtangrepp
•    Mognad och Skörd
•    Torkning och Fermentering
•    Alternativ Torkning och Fermentering
•    Beredning, Kryddning, Snittning

INTRODUKTION

Växtsläktet Nicotiåna är uppkallat av Linne efter fransmannen Jean Nicot, vilken introducerade tobaksväxten till Europa under senare delen av 1500-talet. Växtsläktet omfattar drygt ett 100-tal naturliga arter samt ett mångfald hybrider, utvecklade för ökad produktivitet och särart. Tobaksväxten har sitt naturliga ursprung i nord -och syd Amerika där den användes som gift och läkemedel av urinnevånarna. I och med kolonisationen av Amerika, upp­täcktes och hemfördes växten till Europa i första hand som under­görande läkemedel mot allehanda krämpor. Clysterium nasi "näslavemang11 var en tilltrodd kur som snabbt blev snusmode under 1600-talet och samtidigt tändes också dom första piporna efter modell av indianerna.

Kommersiell odling av tobak sker praktiskt taget över hela jorden, mellan 60:e breddgraderna. Många sorter kräver ett varmare, subtropiskt klimat med en konstant dagstemperatur på över 20 grader för mognad, medan andra sorter går bra att odla i kallare klimat. Under odlingsperioden fram till mognad, vilken beroende på sort och klimat varierar mellan 12 till 18 veckor, får tobaksplantorna inte utsättas för frost.

Tobaksväxten vill ha soligt och skyddat läge, desto soligare och varmare, desto bättre kvalité och skörd. Frilandsodling går utmärkt i södra Sverige, samtidigt som odling i växthus eller under odlings­ tält av transparent plast, bör övervägas av den som har möjlighet.

Tobak kan odlas i de flesta jordtyper bara den är ordentligt genomluckrad, väldränerad och grundgödslad med kväve. Tilläggsgödsling, regelbunden vattning samt fortlöpande bortplockning av tjuvskott krävs under växtperioden. Efter mognad skördas plantoma endera hela, eller plockas bladen nerifrån och upp i omgångar för att torkas och efterbehandlas.

Efterbehandlingen är en mognadsprocess s.k. fermentering, vilken ger tobaksbladen dess slutliga karaktär och smak. Beroende på tobakssort och önskat resultat förekommer flera olika traditionella och industriella metoder. Den numera för cigarettobak vanligaste metoden är s.k. "flue- curing", en process som med hög temperatur, fuktighet och luft, påskyndar torkningen och den naturliga fermenteringen. Orienttobak, vilken huvudsakligen odlas på Balkan, Turkiet m.fl. sydliga länder, hängs upp och soltorkas varefter den läggs i balar för eftermognad i flera år. Kentucky tobak genomgår en röktorkad process vilken ger tobaken dess speciella karaktär.
I kapitlet "Torkning och Fermentering" ges råd och anvisningar för hemmaodlare.

Efter en framgångsrik odling och fermentering återstår själva beredningen. Med Cuthof tobakskryddor kan ytterligare önskad smaksättning tillföras och med Cuthof Råtobakspress och Skärapparat snittas bladen enkelt till rull -eller piptobak.

Förutsättningar

Tobaksfrö

Tobaksfrö väljes efter smak ch den typ av tobak som önskas. De för cigarett- och piptobak vanligaste sorterna är olika typer av Virginia, Burley och Orenttobak, för cigarrtobak finns flera andra sorter som ger den dess mörka färg och karraktär. Ett gott råd är att odla flera olika sorters tobak, för att sedan kunna blanda en egen önskad mix av sorterna. Beroende på sort, väder, jordmån och eventuella växtangrepp kan skörden också variera och mångfalden ger därför bättre förutsättningar till ett lyckat resultat.

Såbädd

I vårt klimat måste tobaksfröerna sås och förkultiveras inomhus, innan dom som c:a 10 cm stora plantor är färdiga för utplantering. Avlånga balkonglådor fyllda med god blomjord och försedda med dräneringshål i botten är en utmärkt lösning. Använd separat såbädd för varje sort och märk dom för att hålla reda på sorterna. Transparent plast som övertäckning för fukthållning av såbädden rekommenderas.

Friland

Friandet där tobaken odlas efter utplantering skall ha ett soligt och skyddat läge. Storleken beror naturligtvis på hur mycket tobak som odlas, men beräkna avståndet mellan plantraderna till min. 80 cm, respektive min. 40 cm mellan plantorna i varje rad. En yta om 3x4 m rymmer således ett 40 -tal plantor som ger mellan 16-22 blad per planta. Den som har plats och möjlighet och vill odla flera sorter bör ta till ordentligt.,

Jordmån

Jorden skall vara väldränerad, grundgödslad samt genomarbetad och fri från ogräs och andra frön som kan konkurrera om näringen. Tobaksplantorna behöver kväverik jord och finns det dessutom tillgång till aska från vedeldning eller grillkol blandas det ut i landet för bästa resultat.

Väderskydd

Om det finns risk för frost vid den tidiga utplanteringen eller I slutet av odlingssäsongen, måste det finnas möjlighet till skydd och övertäckning av plantorna med t.ex. transparent plast. Etableringen och den tidiga tillväxten kan också påskyndas om plasten ordnas så att den ger en drivbänkseffekt. Ett annat sätt att ordna skydd och driveffekt är att offra ett antal Pet-flaskor som delas på mitten, förses med luftningshål och placerar över plantorna under de första veckorna.

Gödning

Under odlingsperioden behöver plantorna tilläggs gödslas. Använd vanlig trädgårdsgödsel av NPK typ, gärna i flytande form.

Växtskydd

Tobaksplantorna kan bli utsatta för såväl insektsangrepp som olika former av svampsjukdomar.
De flesta av dessa går att bemästra med förekommande sorters växtskydd och den som drabbas bör höra med t.ex. en plantskola för se vad dom har att erbjuda. Var dock återhållsam med att använda för mycket växtskydd då tobaksbladen slutligen skall konsumeras.

Vattning

Se till att Du enkelt kan vattna ditt tobaksland. Plantorna kräver regelbunden bevattning och får inte stå och se ledsna ut.

Torkning och fermentering

Torkningen sker genom att hela plantor eller blad hängs upp på ståltråd eller t.ex. klädlinor, om möjligt utomhus eller inomhus i garage, uthus, eller annat tillgängligt utrymme. Fermenteringen kräver ett mindre med väl uppvärmt utrymme. Se vidare i kapitlet ”Torkning och Fermentering".

Beredning, kryddning och Snittning

För den slutliga beredningen och snittningen av tobaken, rekommenderas Cuthof Råtobakspress och Skärapparat, se vidare i kapitlet "Beredning och Snittning".

Frösådd och plantskolning

Tobaksfröer är mycket små och oansenliga men växer till som ståtliga plantor på upp till 1,8m höjd. Cuthof tobaksfröer har god och grobarhet och innehållet i en fröpåse räcker till minst 25st plantor, oftast mellan 50 – 75st. Från vissa sorter kan frö sparas för nästa års sådd medan andra är s.k. hybrider, vars frön inte ger några nya plantor.

Beroende på den korta odlingssäsongen I vårt klimat måste fröerna sås och förkultiveras inomhus för att hinna utvecklas och mogna innan hösten kommer. Tiden för kultiveringen är 8 till 10 veckor innan plantorna blivit 10cm höga och är färdiga för utplantering. Utgående från en utplantering i Maj månad bör frösådden således ske I början till mitten av Mars månad. Den som odlar I växthus eller under odlingstält av plast har en något längre odlingssäsong.

Såbädden av god och finkornig blomjord ordnas i balkonglådor, krukor eller liknande med dränerad botten. Jämna Jorden och pressa bort eventuella luftfickor samt genomvattna innan fröplantering. Planteringen av fröerna är ett pilligt göra, men försök att plantera med c:a 2,5 cm avstånd. Utströdda på ett fat med lite vatten underlättar hanteringen av fröerna vilka inte får tryckas ner i jorden utan skall ligga på ytan.

Efter planteringen täcks såbädden lämpligen med transparent plastfilm för att hindra avdunstningen och placeras i fönster med dagsljus, gärna solbelyst, ordentligt med dagsljus är nödvändigt för att fröerna skall gro. Såbädden måste hela tiden hållas fuktig och vattna till en början med en sprayflaska för att undvika att övervattna och spola omkring fröerna. Såväl för mycket som för lite vatten kan ta död på fröerna.

Efter c:a 10 till 14 dagar börjar fröerna att skjuta skott men titta noga för det är smått och oansenligt till en början. När alla skott har kommit upp kan plastfilmen tas bort. Efterhand som plantorna växer till kan underutvecklade plantor som växer nära kraftigare exemplar försiktigt bortgallras och återplanteras i en ny såbädd för bättre utveckling.

Sista 14 dagarna innan utplantering bör plantoma härdas för sitt kommande nya liv och minska därför på vattningen till ett minimum. Om utomhustemperaturen så tillåter är det också lämpligt att flytta ut såbäddarna i soligt läge utomhus, eventuellt med skyddstäckning nattetid. När plantorna är minst 10 cm höga är dom färdiga för utplantering.

UTPLANTERING, ODLING OCH GÖDNING

Före utplantering bör frilandet vara väl förarbetat, grundgödslat och genomvattnat. Utplantering bör ske på eftermiddagen vid molnigt väder. Markera upp planteringen och beräkna min. 80 cm mellan raderna, respektive min. 40 cm mellan plantorna i varje rad. Ta upp plantorna försiktigt med rotsystemet intakt och plantera omgående i en grop som väl rymmer rötterna, fyll tillbaka och pressa till jorden så att luftfickor undviks och plantan står stadigt. Skyddstäckning med transparent plast alternativt PET -flaskor för drivbänkseffekt kan ordnas enligt tidigare beskrivning.

Omedelbart efter utplanteringen vattnas plantorna ordentligt och återvattnas igen efter 2 dagar. Plantorna bör därefter lämnas ifred upp till en vecka utan vattning. Genom utplanteringschocken kan plantorna se bleka och slakna ut under den första veckan men repar sig snart.

Efter 2 veckor från utplanteringen bör plantorna ha etablerat sig och börjat utveckla rotsystemet och då är det dags för en första tilläggsgödsling. Använd vanlig trädgårdsgödsel av NPK typ, gärna i flytande form och följ förpackningens rekommendationer. Vattna eller arbeta ner gödningen runt plantorna, inte på, men var försiktig så att rotsystemet inte skadas. De första 5 till 6 veckorna från utplanteringen växer tobaksplantorna långsamt och kräver endast mindre underhållande vattning. För mycket vatten under denna period kan ge ett underutvecklat rotsystemet med sämre skörd som följd. Rensa regelbundet bort ogräs och kupa rensjorden upp mot tobaksplantan men var försiktig så att inte dom ytliga rötterna skadas.

Efter 6 till 7 veckor från utplantering övergår plantorna i en kraftig tillväxtperiod och kräver vid torrt väder regelbunden vattning varannan dag. Om plantorna vid detta stadium är kraftfulla och mörkgröna till färgen behövs normalt ingen ytterligare gödsling. Om de däremot är någon belak ich ljusare gröna till färgen, tilläggs gödslas ytterligare en gång.

TJUVSKOTT OCH BLOMTOPPNING

Tobaksplantan utvecklar s.k. tjuvskott där bladen går ut från stammen. Plocka fortlöpande bort tjuvskotten då dom stjäl näring och tillväxt från plantan och bladen. Skotten kan lätt brytas bort för hand men var försiktig så att inte bladen skadas.

Efter 8 -9 veckor från utplanteringen, utvecklas blomställningar i toppen av plantorna. Ta bort blomknopparna innan dom börjar att blomma, annars hämmas tillväxten och bladen får en sämre kvalité.

INSEKT OCH VÄXTANGREPP

Insekt och växtangrepp kan beroende på omgivningen och längre tids blötväder drabba tobaksplantorna. De flesta av dessa går att bemästra med förekommande sorters växtskydd och den som drabbas bör höra med t.ex. en plantskola för att se vad dom har att erbjuda. Var dock återhållsam med att använda för mycket växtskydd då tobaksbladen slutligen skall konsumeras.

MOGNAD OCH SKÖRD

Odlingsperioden från utplantering fram till mognad för bladskörd varierar såväl mellan tobakssorterna som beroende på väder, jordmån och gödning. Varje tobaksplanta ger 16 till 22 blad och förutsatt att vädret inte har varit för kallt mognar först dom nedersta bladen efter c:a 10 till 11 veckor från utplanteringen.

Skörden kan efter mognad ske på två olika sätt. Alternativt plockas bladen i intervall allt efter mognad nerifrån och upp i tre till fyra omgångar, normalt med c:a 12 till 14 dagars mellanrum, eller skördas hela plantan först när alla bladen mognat, vilket sker c:a 6 till 7 veckor efter blomtoppning. Vid skörd av hela plantan, delas stammen med en vass kniv uppifrån och ner till strax ovanför de nedersta bladen och stammen skäres sedan av strax under de nedersta bladen. Denna metod som är mest rationell, gör att hela plantan med alla blad kvar, lätt kan hängas upp för torkning.

Beroende på tobakssort mognar bladen med olika tydlighet och det kan vara svårt och avgöra mognaden. Generellt gäller dock att mogna blad tappar den mörkgröna färgen och blir ljusare gröna till gulgröna och en del gula. Särskilt olika sorters Virginia uppvisar tydligare denna färgförändring och desto ljusare och gulgrönare blad, desto bättre mognad och kvalité. Med hänsyn till den begränsade odlingssäsongen går det dock inte att vänta för länge på tecken att alla bladen fullständigt mognat på stammen, utan skörden måste avslutas innan hösten sätter stopp för odlingen.

Skördade blad, särskilt från undre delen av plantan kan vara smutsade av jordstänk, partiklar och mindre insekter som fastnat på bladen. Innan torkning är det lämpligt att försiktigt spola rent bladen då det som annars torkar fast, blir svårt att få bort.

TORKNING OCH FERMENTERING

För kommersiell torkning och fermentering av tobak förekommer, beroende på tobakssort och avsedd produkt, flera olika traditionella och industriella metoder. Den för cigarettobak vanligaste industriella metoden är s.k. flue- curing. Genom metoden styrs torknings- och fermenteringsprocessen med kontrollerad värme, fukt och lufttillförsel, vilket avsevärt förkortar behandlingstiden till färdig tobak. Andra förekommande metoder är air-curing och fire­curing. Orientalisk tobak m.fl. behandlas traditionellt genom att den efter skörd hängs upp till sol -och lufttorkning för att därefter lagras i balar för naturlig fermentering, ofta i flera år innan den är färdig att användas.

Som hemmaodlare av tobak för eget bruk kan det vara relativt omständligt att ordna med en ”flue-curing” process av tobaken, men för den som har möjligheten och intresse beskrives den kortfattat under ”Alternativ Torkning och Fermentering”. Traditionell torkning och fermentering beskrives enligt nedanstående.

Torkning

Om väder och temperatur så tillåter kan tobaken (sol) lufttorkas utomhus. Anordna enkelt skydd mot eventuellt regn och nattdagg av transparent plast. Om torkvädret är dåligt, lufttorkas tobaken alternativt inomhus i garage, uthus eller annat tillgängligt utrymme, med eller utan värm, men alltid med god luftgenomströmning.

Vid skörd av hela plantor med delad stam, hängs dessa enkelt till tork över en kraftig tvättlina eller ståltråd, uppspänd mellan lämpliga ställningar. Om bladen istället skördas i omgångar, måste varje delskörd omhändertas och torkas var för sig. Bladen hängs enklast upp för torkning på en ståltråd som sticks genom basen på bladstammarna och spänns upp mellan lämpliga ställningar. Häng inte hela stammar och blad för tätt då det försvårar torkningen. Torktiden varierar beroende på förutsättningarna, men bladen skall vara närmast helt uttorkade innan fortsatt behandling. Helt uttorkade blad är mycket sköra och måste återfuktas något innan de kan hanteras. Torra blad är mycket fuktsugande och kan lätt återfuktas genom att hängas utomhus i högre luftfuktighet, eller sprayas lätt med vatten så att bladen blir hanterbara.

Fermentering

Omgående efter det att tobaksbladen skördats påbörjas en kemisk omvandling i bladen, vilken med fortsatt fermentering, slutligen ger tobaken dess mognad och smak. Fermenteringsprocessen, vilken är beroende av tid, värme, fuktighet (svettning) och luft, genereras av olika bakterier som driver ut oönskade komponenter och gaser ur bladen.

Efter att bladen torkats plockas dom bort från stammarna och läggs sortvis ihop i buntar med minst ett hundratal i varje.

Svep in buntarna i omslagspapper eller tyg som andas och placerar buntarna för lagring i ett så varmt utrymme som möjligt. Dessto varmare omgivning (27-54 grad. C) som dom lagras i, desto snabbare och bättre fortlöpare fermenteringsprocessen, som för att vara effektiv, skall ge en viss självgenererande värme och svettning inne i bladbuntarna.

Efter en första tids lagring, och upprepat med några månaders mellanrum, skall bladen kontrolleras och plockas om i buntarna. Flytta om de yttre bladen till mitten av bunten och vice versa för att uppnå en jämn mognad av alla blad. Om bladen vid kontroll är torra och inte ändrat färg, kan fermenteringsprocessen ha avstannat och bladen bör då uppfuktas försiktigt med vatten, (till max. 15 vikt % för att undvika risk för mögel) återbuntas och tillfälligt placeras varmare för att processen skall komma igång. Tiden för tillräckligt lagring och mognad, beror på hur effektiv fermenteringen varit och avgöres genom provsmakning av tobaken. Generellt gäller dock att desto längre tid den lagras, desto mer fullbordad blir smaken.

Efter avslutad fermenteringslagring kan tobaken förvaras i svalare utrymme i väntan på konsumtion. Tobaken får inte utsättas för fukt eller solljus och rätt förvarad behåller den sin kvalité och smak i flera år.

ALTERNATIV TORKNING OCH FERMENTERING

Den som har intresse och möjlighet kan påskynda torknings -och fermenteringsprocessen till endast 3–4 veckor, genom att ordna förhållanden som efterliknar den s.k. flue-curing metoden i miniformat enligt följande riktlinjer.

Torkning och fermentering sker här i en följd och dom nyskördade bladen skall hängas tätt tillsammans på rostfri ståltråd eller tvättlinor. Förutsättningarna för metoden kan enklast beskrivas som ”Bastu”. Utrymmet där tobaksbladen skall processas skall således vara såväl fukt som värmeisolerat. Försett med en värmekälla (t.ex. bastuaggregat) som kan ge utrymmet en styrd värme om min. 30 till max. 54 grad. C.

Den relativa fuktigheten skall vara min. 60 till 90% flr att sedan successivt minskas under slutet av processen. Bladen får under processen inte torka ut och lämpligt fukttillförsel och kontroll med hygrometer måste ordnas. God ventilation av utrymmet är viktigt, särskilt under de första veckorna de bladen avger gaser med genomträngande lukt som måste bortventileras.

Vid optimala förhållanden är processen klar på några veckor, medan det vid lägre temperatur och fuktighet tar längre tid. Färdigprocessade tobaksblad skall beroende på tobakssort, vara gult till brunt färgade och ha angenäm tobakslukt. Tobak behandlade på detta sätt kan avnjutas direkt, men blir ytterligare förbättrad efter en tids lagring.

BEREDNING, KRYDDNING, SNITTNING

Kryddning

För den som vill tilläggskrydda sin tobak i en speciell smakriktning finns det flera möjligheter. Blandningar med Whisky, Rom och likörer i kombination med t.ex. honung kan ge utmärkt resultat.

En annan möjlighet är att använda Cuthof tobakskryddor. Kryddorna finns dels som en neutral baskrydda samt i ett sortiment med sex olika smaker anpassade till 0,6 kg tobak.
Kryddorna består av naturidentiska smakämnen, utblandade med propylen glykol (förekommer bl.a. i tandkräm) och innehåller ingen alkohol. Förutom smak och luktpåverkan, gör propylenglykolet tobaken något smidigare och hindrar uttorkningen. Kryddorna spädes med vatten och sprayas på tobaksbladen som uppfuktning före pressning till kakor och snittning.

Rostning

Ytterligare en möjlighet att påverka smaken är att rosta tobaken, lämpligen efter det att den snittats. Sprid ut tobaken på en bakplåt och sätt den i ugnen på c:a 175 grader, var dock uppmärksam så att den inte blir bränd istället för rostad.

Snittning

För snittning av tobaken till rull -eller piptobak rekommenderas Cuthof Råtobakspress och Skärapparat. Metoden omvandlar snabbt och enkelt alla sorters tobaksblad till en finsnittad tobak fullt i klass med dom bästa fabrikstillverkade märkena. Efter det att bladen uppfuktats och eventuellt tilläggskryddats, rekommenderas att kraftigare bladstammar borttages före pressning till kakor.

  1. För att pressa en råtobakskaka anpassad för skärapparaten behövs det c:a 250 gram torrvikt tobaksblad. Sprayfukta bladen med eventuell kryddblandning eller rent vatten. Beräkna volymen till c:a 1 dl /250 gram tobak. När bladen sugit åt sig fukten och blivit mjuka placeras dom i Råtobakspressen. Vik ihop 4 – 6 blad åt gången och placera dom jämt fördelade tills pressen fyllts med alla blad.
    Odla egen Tobaksfrö.
  2. När pressen fyllts monteras pressplattan och tvingarna på plats och skruvas åt hårt. Lämna i press några timmar innan kakan är färdig.

  3. Den färdigpressade kakan delas i tre delar för att passa i matartratten till Skärapparaten.

  4. Montera skärapparaten på en stadig bänk eller bordsskiva och och ner en delkaka, matartratten. Tryck på med träklossen och börja veva. Lätt tryck för fint snitt, respektive hårdare för grovt.
  1. Färdigsnittad tobak måste eftertorka till rätt fuktighet för förvaring och rökning. Fördela den i ett tunt lager på en kartongskiva eller tidning och beräkna c:a 5-8 timmar beroende på rumstemperatur. Den som vill rosta tobaken kan lämpligen kombinera torkningsmomentet och rostning i ugn.
  1. Den torkade tobaken är nu färdig för cigarettrullning eller pipa. Den som har odlat och efterbehandlat flera olika sorters tobak kan experimentera med att blanda fram en egen önskad mix av sorterna. Blandning med Cuthof råtobak i Original eller Light blend kan också vara ett alternativ för att uppnå önskat resultat.